Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Докторантура

Важливою формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів є докторантура. Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в докторантурі Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі здійснюється за науковою спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами.

Навчання проходить за державним замовленням, термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів - докторів наук - науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Щороку докторанти подають до вченої ради університету після попереднього обговорення на кафедрі та вченій раді Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються ректором.

Докторанти мають право на:

-отримання державної стипендії у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством;

-забезпечення гуртожитком; 

-працевлаштування згідно з угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням;

-щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва.

Взаємозобов'язання докторанта та університету визначаються в угоді, яка підписується протягом 10 днів після зарахування до докторантури. 

    Докторант може бути відрахованим з докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Для вступу в докторантуру подаються такі документи:

-заява на ім’я ректора;

-особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи;

-копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук, засвідчена нотаріально;

-список опублікованих наукових праць, засвідчений за місцем роботи;

-медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

-розгорнутий план докторської дисертації;

-наукова доповідь вступника.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються особисто.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix