Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра обліку та оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування

Загальна інформація

Підготовка фахівців зі спеціальності облік і аудит у ІФНТУНГ розпочата у 1995 році. Тоді була організована кафедра «Обліку і аудиту».  З березня 1996 року по даний час кафедру очолює професор Орлова Валентина Кузьмінічна – член-кореспондент Української нафтогазової Академії,  автор і співавтор 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і більше 140 наукових і методичних публікацій. 

Колектив кафедри проводить вагому роботу за напрямком підготовки фахівців. Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені типовими і робочими навчальними програмами та планами, які складені з врахуванням повного висвітлення змісту дисципліни і потреб всебічної підготовки фахівців. Це відповідає вимогам Вищої школи і дозволяє дати поглиблені знання з вирішення проблем бухгалтерського обліку, що необхідно для формування висококваліфікованих професіоналів з обліку та аудиту. 

Перелік дисциплін, які вивчають студенти та їх зміст в повній мірі відповідають вимогам нормативних документів та досягненню фахівцями рівня, що відповідає потребам держави, нафтогазової галузі та регіону. Причому механізми оновлення змісту навчання чітко відпрацьовані і містять обов`язковий перегляд на протязі двох навчальних років робочих навчальних програм, внесення до них змін, викликаних новими підходами до викладання  тих чи інших дисциплін, новими вимогами щодо того чи іншого етапу розвитку економіки України.

Кафедрою за ці роки підготовлено понад 2000 спеціалістів і магістрів з обліку та аудиту, які досягли значних успіхів в своєму кар`єрному рості.

Весь професорсько-викладацький склад кафедри “Обліку і аудиту” постійно підвищує свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету, 100% науково-педагогічного складу кафедри обліку і аудиту за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації у вітчизняних провідних в галузі економіки вищих навчальних закладах та наукових установах.

Крім того, для підвищення кваліфікації на кафедрі виконується робота з підготовки і захисту дисертацій для здобуття вченого ступеня кандидата і доктора економічних наук. 

На кафедрі проводяться наукові дослідження в напрямку сучасних проблем обліку, аудиту, оподаткування, статистики і фінансів в Україні. Результати наукових досліджень впроваджуються в практику роботи вітчизняних підприємств, в тому числі підприємств нафтогазового комплексу, і в навчальний процес в університеті. Викладачі кафедри є авторами монографій, підручників, навчальних посібників. Вони виступають з науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях з проблем обліку, аудиту, оподаткування, фінансів, публікують статті по результатах своїх досліджень.

Студенти кафедри беруть активну участь в науково-дослідній роботі, по результатах якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти приймають участь у всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку і займають призові місця.

Студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на передових підприємствах нафтогазової галузі та Західного регіону України. Крім цього, вони стажуються на іноземних фірмах по лінії Міжнародної асоціації обміну студентів-економістів (AIESEC) у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Угорщині.

Кращі випускники кафедри рекомендуються ДЕК до продовження навчання в аспірантурі. Постійно здійснюється набір аспірантів (денної і заочної форми навчання) на економічні спеціальності. В грудні 2007 року в університеті створена спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій К 20.052.06 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість).

Важливим напрямком діяльності кафедри є післядипломна освіта. Щорічно кафедра випускає понад 30  спеціалістів з бухгалтерського обліку, які отримали другу освіту. Багато з них стають висококваліфікованими фахівцями. Значний внесок викладачі кафедри вносять у вирішення такої соціальної проблеми регіону як безробіття: згідно угоди з Івано-Франківським обласним центром зайнятості населення кафедра навчає безробітних основам бухгалтерського обліку і вмінню працювати з бухгалтерською комп`ютерною програмою 1-С.Бухгалтерія.

В умовах значної кількості навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту, кафедра посідає провідне місце у підготовці кваліфікованих спеціалістів з обліку і аудиту в Прикарпатському регіоні. Входження до єдиного європейського простору, досягнення конкурентоздатності, що відповідає  європейським стандартам, потребує від працівників кафедри і надалі неустанної творчої праці, пошуку нових методів викладання, удосконалення робочих навчальних планів як за їх структурою, так і за змістом. Молода кафедра як по моменту її утворення, так і по віку працівників готова до роботи в умовах зростаючих вимог до професіоналізму своїх випускників і  гармонізації освіти.  

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців для реалізації наміченої Програми економічних реформ в Україні.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix