Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра підприємництва та маркетингу

Кафедра підприємництва та маркетингу

Загальна інформація

Кафедра «Маркетингу і контролінгу» Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За мету діяльності кафедри визначено надання освітніх послуг шляхом здійснення навчально-виховної і методичної діяльності у сфері підприємництва, торгівлі, маркетингу, біржової діяльності, промислової логістики, економічної експертизи та контролінгу, а також їх імплементація у практичну діяльність підприємств, установ, організацій і у навчальний процес.

Основа розвитку кафедри маркетингу і контролінгу – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечувальною і  функціонально-структурною підсистемами діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців і вирішення сучасних завдань інтеграції в Європейський економічний простір.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом післядипломної освіти, забезпечуючи слухачам здобуття другої вищої економічної освіти, а також підвищення кваліфікації зацікавленим особам, в т.ч. і працівникам нафтогазового комплексу.

З жовтня 2015 року кафедру маркетингу і контролінгу очолює Перевозова І.В. - судовий експерт – економіст, доктор економічних наук, професор кафедри, САР, член Спілки вчених-економістів, член Союзу експертів України, член Незалежної науково-дослідної експертної спілки.

Високий рівень підготовки фахівців досягається завдяки професіоналізму всього професорсько-викладацького складу кафедри: 2 д.е.н., професорів, 5 к. е.н., доцентів, 3 асистентів, 1 інженера 1 категорії. Весь професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу і контролінгу постійно підвищує свою фахову кваліфікацію стажуванням в провідних вітчизняних та зарубіжних ВНЗах, участю в наукових симпозіумах, форумах, круглих столах, Open Business Space, конференціях для бізнес-організацій «БізКемп» тощо.

На кафедрі відкрита аспірантура, в якій проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На теперішній час на денній формі в аспірантурі навчається 3 особи.

У відповідності до вимог Вищої школи з метою формування професійного рівня студентів всі дисципліни кафедри повністю забезпечені типовими та робочими навчальними програмами, планами, які складені з врахуванням повноти висвітлення змісту дисциплін та потреб всебічної підготовки фахівців.

Для забезпечення високого методологічного рівня роботи на кафедрі розробляються та впроваджуються прогресивні методи навчання студентів, застосовуються технічні засоби інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів, широко використовуються в навчальній роботі спеціалізовані та неспеціалізовані програмні продукти, інформаційні системи.

Важливе місце в діяльності кафедри займає науково-видавничий спектр. Викладачами кафедри здійснюються наукові дослідження ланок маркетингової системи, різних аспектів соціальної відповідальності суб’єктів господарювання України, які стосуються кола їх наукових інтересів. Результати цих досліджень використовуються у наукових статтях, доповідях на науково-методичних конференціях викладачів, студентських науково-технічних конференціях.

На кафедрі створений студентський науковий гурток, в якому під керівництвом викладачів кафедри маркетингу і контролінгу студенти 3-5 курсів різних спеціальностей проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при курсовому та магістерському (в т.ч. магістерському для інших спеціальностей) проектуванні, підготовці доповідей на наукові конференції та написанні наукових статей, тез для публікації.

Студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на передових підприємствах Західного регіону України, в т.ч. і нафтогазової галузі. Окрім цього, їм забезпечується можливість стажування на іноземних фірмах по лінії Міжнародної асоціації обміну студентів-економістів (AIESEC) у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Угорщині, Білорусії.

Окрім того студенти мають можливість брати участь у конкурсах бізнес-проектів, грантах, відкрити своє мале підприємство на базі Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» ІнЕУ. Це дає новий імпульс навчанню студентів: в стінах вузу вони мають можливість отримати теоретичні знання та застосувати їх на практиці, випробувавши себе у власній справі в реальному секторі економіки.

Сильні сторони кафедри:

  • висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
  • сучасні та цікаві навчальні дисципліни, зокрема: основи підприємництва, економіка підприємства, маркетинг, основи менеджменту, маркетинговий менеджмент, технологія маркетингових досліджень, управлінська діагностика, бренд-менеджмент, економічний та фінансовий аналіз, фінанси та бухгалтерський облік, логістика та багато інших;
  • використання викладачами кафедри практичній роботі широкого арсеналу інтерактивних методів навчання: ділові ігри, ситуаційне моделювання, круглі столи, відеоуроки, комп’ютерні симуляції тощо;
  • значна навчально-методична база (посібники, підручники, монографії, методичні вказівки), розроблена і видана викладачами кафедри;
  • електронна бібліотека методичних вказівок і конспектів лекцій по всіх дисциплінах, які забезпечуються кафедрою;потенціал проведення тренерами-викладачами кафедри тренінгів з економіки, маркетингу та менеджменту.

Можливості кафедри:

  • робота над цікавою тематикою наукових робіт;
  • отримання міжнародних грантів;
  • участь в бізнес-проектах, маркетингових дослідженнях, розробці стратегій розвитку регіону;
  • організація круглих столів і тренінгів з економіки, маркетингу та менеджменту;
  • вдосконалення знання іноземних мов і викладання для іноземних студентів.
Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix