Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра фінансів

Кафедра фінансів

Загальна інформація

Функціонування фінансової системи держави передбачає фінансові відносини у сфері державних та місцевих фінансів, фінансів підприємницьких структур, фондового ринку та міжнародних фінансів. Кожна з цих сфер потребує підготовлених фахівців, що зумовило відкриття кафедри «Фінанси».

     Кафедра фінансів є однією з нових кафедр університету, створена наказом ректора № 75 від 25.10.2002 р. з метою випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів з фінансів і кредиту. Вирішення проблем, пов’язаних з відкриттям в університеті кафедри фінансів та ліцензуванням спеціальності “Фінанси” було доручено к.е.н., доценту Орищин Т.М., яка очолювала створену кафедру до вересня 2013 року. З 2013 року по 2014 рік кафедру фінансів очолювала д.е.н., професор Гораль Ліліана Тарасівна, а з вересня 2014 року кафедру фінансів очолює д.е.н., професор Фадєєва Ірина Георгіївна

    В травні 2003 року ліцензовано набір студентів за спеціальністю 6.050100 “Фінанси”. У червні 2008 року Державною акредитаційною комісією МОН України кафедру «Фінанси» акредитовано на випуск спеціалістів та бакалаврів. В 2015 році  відкрита і проліцензована магістерська програма "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу".

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців сфери державних та місцевих фінансів, страхування,  фінансового ринку, бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем.

Для підготовки фахівців залучаються висококваліфіковані викладачі випускної та інших кафедр університету. Якісний склад викладачів кафедри характеризується високою часткою молодих викладачів, які працюють над різноманітною тематикою наукових досліджень.

Для інтенсифікації навчального процесу кафедрою виконана значна робота із створення фонду контрольних і комплексних кваліфікаційних завдань, на підставі яких проводиться оцінка знань студентів. Розроблені кваліфікаційні завдання відповідають сучасним вимогам до оцінки знань фахівців усіх рівнів в галузі фінансів. Робочі програми з врахуваннямсучасних досягнень в галузі економічних знань і вирішенні фінансових проблем періодично оновлюються.

Викладачі кафедри велику увагу звертають на професійну підготовку студентів, яка передбачає не лише теоретичне навчання, але й оволодіння професійними значеннями і навичками на лабораторних та практичних заняттях.

В перелік дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, що забезпечуються кафедрою включені: “Гроші і кредит”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Міжнародна економіка”, “Фінансовий ринок”, “Фінансовий аналіз”, “Податкова система”, “Банківська система”, “Бюджетна система”, “Страхові послуги”.

Перелік дисциплін, які вивчають студенти та їх зміст в повній мірі відповідають вимогам нормативних документів та досягненню фахівцями рівня, що відповідає потребам держави, нафтогазової галузі та регіону. Причому механізми оновлення змісту навчання чітко відпрацьовані і містять обов’язковий перегляд на протязі двох навчальних років робочих навчальних програм, внесення до них змін, викликаних новими підходами до викладання тих чи інших дисциплін, новими методами та методиками планування, аналізу та управління, новими вимогами щодо того чи іншого етапу розвитку економіки.

В межах реалізації наукових розробок кафедри науково - педагогічними працівниками та студентами проводяться спільні дослідження, результати яких використовуються у дисертаційних роботах, наукових статтях, доповідях на наукових конференціях викладачів, студентських наукових конференціях, в тому числі і міжнародних.

Основний науковий напрямок кафедри - “Наукові та прикладні засади підвищення енергетичної безпеки країн шляхом інноваційного розвитку фінансово-економічних систем нафтогазового комплексу ”.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix