Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра прикладної економіки

Кафедра прикладної економіки

Загальна інформація

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 

У 2006 році на факультеті економіки і підприємництва в зв’язку з майбутнім розширенням щодо надання освітніх послуг студентській молоді створено випускову кафедру «Організації праці і виробництва», яка відповідала за випуск фахівців–економістів заочної форми навчання. Конкуренція на регіональному освітньому ринку та розширення перспектив  працевлаштування випускників – економістів стали причинами відкриття на кафедрі магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», що зумовило необхідність перейменування назви кафедри у 2014 році  на «Економіки природокористування  та організації  виробництва.»

На сьогодні на кафедрі працюють: 1 доктор економічних наук, професор; 6 кандидатівнаук, доцентів;  1кандидат  наук, асистент;  3  асистенти та   2 інженери 1-ої категорії.

Кафедру очолює доктор економічних наук,  професор Зелінська Галина Олексіївна.

За період 2006-2016 роківпрофесорсько-викладацьким складом кафедри підготовленопонад 1500 бакалаврів, спеціалістів і магістрів із економіки підприємства заочної форми навчання та здійснено у 2016-2017 н.р.набір студентів-магістрів за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» .

  Спеціалізація  «Економіка довкілля і природних ресурсів» пропонує своїм випускникам  сучасні знання з екологічного підприємництва, «зелених» інновацій, управління природними ресурсами, фінансування екологічних послуг, формування ресурсозбереження. Основне завдання магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» полягає у здобутті майбутніми фахівцями під час навчання знаннєвих та практичних компетенцій  з моделювання різних соціально-економічних процесів з врахуванням дії комплексу  екологічних  факторів. Дана спеціалізація  перспективна не тільки для підприємств нафтогазового профілю, але й через розвиток природоохоронної діяльності та екологічних інновацій у Івано-Франківській  області. Нашими магістрами, окрім економістів, можуть стати також  бакалаври та спеціалісти за неспорідненою спеціальністю. Навчання в магістратурі із спеціальності  051, спеціалізації “Економіка довкілля та природних ресурсів” здійснюється  на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” або “спеціаліст” будь-яких напрямів підготовки (економічного, гуманітарного, природничого, інженерного тощо).

         Сучасний ринок праці має потребу у  фахівцях з економіки довкілля  у Міністерстві екології та природних ресурсів України, Державній екологічній інспекції України, департаментах екології та природних ресурсів Обласних державних адміністрацій, управлінняхекології та благоустрою Міських рад, установах природно-заповідного фонду, утилізаційних підприємствах, консалтингових компаніях, громадських організаціях, наукових і навчальних установах тощо.

Магістр з“Економіка довкілля та природних ресурсів” може працювати на керівних посадах у сфері державного управління, в комерційних структурах, в консультативних, страхових та аудиторських фірмах, на промислових підприємствах, в економічних підрозділах підприємств і установ виробничої та невиробничої сфери, в вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, в органах прокуратури, у податкових органах, у соціальній сфері, у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Cьогодні основним  напрямком наукової діяльності кафедриє спектр питань, пов’язаний з науково-організаційними  проблемами сталого розвитку  Карпатського регіону. Виконуючи держбюджетну тематику, професорсько-викладацький склад кафедри економіки  природокористування та організації виробництва  (ЕПіОВ) приймає активну участь у конференціях, круглих столах, написанні статтей, тез доповідей та монографій. За період свого існування колективом кафедри досягнуто вагомих наукових результатів, про що свідчать захищені вісім кандидатських та одна докторська дисертація. Тільки протягом 2012–2015 рр. опубліковано більше 164 наукових праць, зокрема 74 — у фахових виданнях, третина — у наукометричних, 61 — тези доповідей на конференціях; шість монографій.  Викладачі кафедри є не тільки авторами тез доповідей, а й співорганізаторами проведення таких наукових заходів, як «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (2013), VМіжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (2015). Участь у семінарах та конференціях сприяють налагодженню партнерських стосунків, обміну досвідом та адаптації наукової думки до потреб суспільства.

Окрім економічних спеціальностей, співробітниками кафедри забезпечується читання циклу економічних дисциплін для технічних спеціальностей, зокрема для бакалаврів за напрямом підготовки «Нафтогазова справа» та спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Газонафтопроводи та газонафтосховища».

Хоч колектив кафедри молодий за віком, проте це не заважає йому бути вимогливим як до себе, так і до своїх випускників.Підвищення конкурентоспроможності економіки, входження України на рівних у світовий та європейський освітній простори, потребує від професорсько-викладацького складу кафедри пошуку нових методів викладання, творчої ініціативи, самовдосконалення, використання в навчальному процесі освітніх інновацій.

        Залишаючись у складі ІнЕУ з магістерською програмою за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» з 03. 01. 2017 року кафедра ЕПіОВ крім того входить  до складу  Інституту  післядипломної освіти (ІПО) з метою популяризації економічних спеціальностей серед дорослого населення, які бажають отримати другу освіту як за економічним профілем, так і за неспорідненою спеціальністю.

        До основних завдань діяльності кафедри  ЕПіОВ, як структурного підрозділу ІПО, відносять організаційне, навчально-методичне і наукове забезпечення  надання замовникам ( юридичним та фізичним особам)  освітніх послуг з отримання освіти за спеціальностями 073 “Менеджмент”,  072 “ Фінанси,  банківська справа та страхування ”, 071 “ Облік і оподаткування” ,  051“Економіка”, 076 “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”  в ІПО, а також координацію діяльності випускних кафедр менеджменту і адміністрування, фінансів, обліку і аудиту, економіки підприємства, маркетингу і контролінгу. 

         Для ефективного виконання завдань, поставлених перед кафедрою професорсько-викладацький склад наділений повноваженями у частині планування, організації, участі та контролю за станом навчально-методичного забезпечення та фактичним виконанням навчального навантаження викладачами, які залучені на умовах внутрішнього сумісництва.

Викладачі є авторами та співавторами монографій, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів тощо, зокрема:

1. Економіко-математичні методи у плануванні: навч. посіб./ І. М. Хвостіна, І. Б. Запухляк, В. М. Чарковський. — Івано-Франківськ: Факел, 2003. — 128 с.

2. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу: навч. посіб. / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. — 434 с.

3. Хвостіна І. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. / І. М. Хвостіна. — Івано-Франківськ: Факел, 2013. — 258 с.

4. Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу: навч. посіб. / В. Д. Никифорук, Т. В. Семенютіна, Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. — 367 с.

5. Федорович І. В. Вчасне відновлення газопроводів — один із основних напрямів забезпечення надійності і працездатності газотранспортної системи України. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія у 2 т. / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. —Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. —Т.2. —420 с.(Розділ 3. Стратегії підприємства)

6. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності: навч.-метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, І. Б. Запухляк, Т. Б. Яськевич. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. — 120 с.

7. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації: наукова монографія/В. І. Варцаба, Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька, У. Я. Витвицька, Н. О. Гавадзин, Л. С. Головкова, І. Б. Запухляк, Р. Т. Мацьків, В. П. Петренко, С. А. Побігун, Г. С. Степанюк / за заг. ред. В.П.Петренка, С.А.Побігуна. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. — 468 с.

8.Запухляк І. Б., Дзьоба О. Г. Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств: монографія / за ред. А. В. Шегди. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. — 208 с.

9. Зелінська Г. О. Формування регіонального освітнього менеджменту: теорія і практика: монографія / Г. О. Зелінська. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. — 384 с.

        Професорсько-викладацький склад кафедри «ЕП та ОВ» сьогодні — це сформований науковий колектив, який веде різносторонні напрями діяльності, має вагомий науково-методичний та навчально-дидактичний базис.

 

 

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix